dịch vụ hoàn thuếTiền lương là gì, các khoản trích theo lương bao gồm những khoản nào, cơ cấu quỹ lương, quỹ bảo hiểm doanh nghiệp được chia sẻ trong bài viết dưới đây

Tiền lương và các khoản trích theo lương là gì?

Khái niệm tiền lương

Tiền lương là yếu tố cơ bản quyết định đến thu nhập của người lao động, là khoản giúp người lao động duy trì đời sống vật chất và chi tiêu.

Khi chi trả tiền lương cho người lao động, doanh nghiệp cần căn cứ vào những yêu cầu sau:

 • Đảm bảo quyền lợi của công nhân viên
 • Chế độ quản lý tiền lương, quản lý lao động của nhà nước
 • Đưa ra mức lương công bầng, chính xác

Có thực hiện được những yêu cầu trên, thì việc trả lương mới kích thích được người lao động chú trọng nâng cao tay nghề, tuân thủ ý thức kỷ luật, thi đua lao động, thúc đẩy sự phát triên của doanh nghiệp

Khái niệm các khoản trích theo lương

Đi cùng với tiền lương không thể thiếu được các khoản trích theo lương. Các khoản này bao gồm:

 • Bảo hiểm thất nghiệp
 • Bảo hiểm xã hội
 • Bảo hiểm y tế
 • Kinh phí công đoàn

Kế toán tiền lương của doanh nghiệp cần nắm rõ các khoản trích theo lương để tham gia đóng bảo hiểm cho người lao động. Kế toán tiền lương cần thực hiện các thủ tục, hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và nộp lên cơ quan bảo hiểm.

Các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp

Cơ cấu quỹ lương, quỹ bảo hiểm bao gồm:

Qũy tiền lương

Quỹ tiền lương của doanh nghiệp là toàn bộ tiền lương tính cho người lao động do doanh nghiệp quản lý và chi trả.

Quỹ tiền lương của doanh nghiệp bao gồm:

 • Tiền lương trả theo sản phẩm, theo thời gian hoặc lương khoán
 • Các phụ cấp: làm đêm, làm thêm giờ, tăng ca, phụ cấp độc hại…
 • Tiền lương trả cho người lao động tạm thời ngừng sản xuất vì các nguyên nhân khách quan: đi học, tập quân sự, hội nghị, nghỉ phép…
 • Các khoản tiền thưởng mang tính chất thường xuyên.

Quỹ bảo hiểm xã hội

Quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành bằng cách trích trên tổng quỹ lương cơ bản và các khoản phụ cấp của người lao động phát sinh thực tế trong tháng theo các tỷ lệ quy định.

Theo quy định hiện hành, tỷ lệ trích tổng là 26%

Trong đó:

 • 18% do doanh nghiệp chi trả và sẽ được hạch toán vào chi phí của doanh  ghiệp
 • 8% được trừ vào lương của nhân viên

Quỹ bảo hiểm xã hội sẽ được sử dụng để chi tiêu cho các trường hợp: người lao động bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trả lương hưu…

Quỹ bảo hiểm xã hội sẽ do cơ quan bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm quản lý.

Quỹ bảo hiểm y tế

Quỹ bảo hiểm y tế sẽ được dùng để thanh toán các khoản khám chữa bệnh của người lao động: tiền khám, tiền thuốc, tiền viện phí… trong thời gian bệnh tật, ốm đau, thai sản…

Cũng tương tự như bảo hiểm xã hội, quỹ này được hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lương cơ bản và các khoản phụ cấp của người lao động trong tháng.

Hiện nay, tỷ lệ trích bảo hiểm y tế là 4.5% bao gồm:

 • 2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • 1% trừ vào thu nhập của cán bộ công nhân viên

Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp cũng được hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lương cơ bản và các khoản phụ cấp của cán bộ công nhân viên thực tế phát sinh trong tháng.

Qũy này dùng để hỗ trợ người lao động một khoản tiền nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống trong thời gian mất việc.

Tỷ lệ trích bảo hiểm y tế hiện hành là 2%, trong đó

 • 1% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • 1% trừ vào thu nhập của người lao động

Kinh phí công đoàn

Kinh phí công đoàn được hình thành do việc trích lập theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lương thực tế phải trả cho cán bộ công nhân viên phát sinh trong tháng. Chi phí này sẽ được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp

Theo quy định hiện hành, tỷ lệ này là 2%.

Số kinh phí công đoàn sẽ một phần nộp lên liên đoàn lao động cấp trên, một phần để lại chi tiêu cho hoạt động công đoàn.

Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp tham gia quỹ kinh phí công đoàn là rất thấp.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn