dịch vụ hoàn thuếTải mẫu bảng chấm công mẫu số mẫu số 01a-LĐTL theo thông tư 133 và 200 ban hành mới nhất năm 2019 của bộ tài chính download ngay mẫu 01a-LĐTL

1/ Mẫu bảng chấm công được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị:………………………………

Địa chỉ:………………………………

Mẫu số 01a-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng.............năm.............

STT

Họ và tên

Ngạch bậc lương hoặc cấp bậc chức vụ

Ngày trong tháng

Quy ra công

... 

31 

Số công hưởng lương sản phẩm

Số công hưởng lương thời gian

Số công nghỉ việc, ngừng việc hương 100% lương

Số công nghỉ việc, ngừng việc hương ...% lương

Số công hưởng BHXH

A

B

C

2

3

...

31

32

33

34

35

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày......tháng......năm.....

Người chấm công
(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

Ký hiệu chấm công:

- Lương sản phẩm:

SP

- Nghỉ phép:

P

- Lương thời gian:

+

- Hội nghị, học tập:

H

- Ốm, điều dưỡng:

Ô

- Nghỉ bù:

NB

- Con ốm:

- Nghỉ không lương:

KL

- Thai sản

TS

- Ngừng việc

N

- Tai nạn

T

- Lao động nghĩa vụ:

 

2/ Mẫu bảng chấm công được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:………………………………

Địa chỉ:………………………………

Mẫu số: 01a - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng.............năm.............

STT

Họ và tên

Ngạch bậc
lương hoặc
cấp bậc
chức vụ

Ngày trong tháng

Quy ra công

.....

31

Số công
hưởng lương
sản phẩm

Số công
hưởng lương
thời gian

Số công
nghỉ việc,
ngừng việc hưởng
100% lương

Số công nghỉ
việc, ngừng việc
hưởng ....% lương

Số công 
hưởng 
BHXH

A

B

C

1

2

3

.....

31

32

33

34

35

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người chấm công
(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)

Ngày ..... tháng ..... năm.....
Người duyệt
(Ký, họ tên)

 

Ký hiệu chấm công:

- Lương SP:
- Lương thời gian:
- Ốm, điều dưỡng:
- Con ốm:
- Thai sản:
- Tai nạn:

SP
+
Ô

TS
T

- Nghỉ phép
- Hội nghị, học tập:
- Nghỉ bù
- Nghỉ không lương
- Ngừng việc
- Lao động nghĩa vụ

P
H
NB
KL
N

 

 

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn

Không có tin nào